Diagnostiek & behandeling

Slimmerikmei61.jpg

Ook voor diagnostiek en/of behandeling kun je bij Slimmerik terecht. Bij Slimmerik kunnen we uitgebreide diagnostiek en daarnaast een aantal behandelvormen zelf uitvoeren.

Voor de jeugdige vanaf zes à zeven jaar kan binnen Slimmerik ‘brede diagnostiek’ uitgevoerd worden. Dit kan bij aanvang maar ook gaandeweg binnen een traject van Slimmerik. Met de jeugdige en met ouders/verzorgers zal worden afgestemd wat de wensen zijn ten aanzien van het brede diagnostiektraject. Er kan handelingsgerichte diagnostiek met of zonder classificerende en verklarende diagnostiek worden uitgevoerd.
Brede diagnostiek binnen Slimmerik houdt in dat meerdere ontwikkelingsdomeinen van een jeugdige in kaart worden gebracht. De volgende domeinen kunnen worden onderzocht: het persoonlijk functioneren, de cognitieve capaciteiten, de executieve functies, de prikkelverwerking en het sociaal-emotioneel functioneren.  

Bij de start van het brede diagnostiektraject zal eerst een ontwikkelingsanamnese worden afgenomen, zullen screeningslijsten worden toegestuurd naar de betrokkenen en zal er een dossieranalyse plaatsvinden indien een dossier aanwezig is. Op basis hiervan zal met de jeugdige en de ouders worden afgestemd welke onderzoeksvragen in het onderzoek zullen worden bekeken. Binnen Slimmerik wordt bepaald welke onderzoeksinstrumenten daarvoor worden ingezet. We vinden we het belangrijk dat het onderzoek voor de jeugdige op maat wordt gemaakt wat inhoudt dat we alleen datgene onderzoeken wat wij nodig achten.   
Voor het onderzoek zelf zal de jeugdige een aantal keren op kantoor worden uitgenodigd. Na de afnames zal een psychodiagnostisch onderzoeksrapport worden opgemaakt waarin de resultaten en worden de handelingsadviezen aan de jeugdige en zijn of haar belangrijke betrokkenen worden gedeeld.
Mocht er sprake zijn van een classificerende diagnose, dan wordt deze opgesteld volgens de richtlijnen van de DSM-V.  

De resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de jeugdige en de ouders/verzorgers.   

Het streven is om het brede diagnostiektraject van start tot het einde binnen twaalf weken af te ronden. Bij het traject zijn altijd een regiebehandelaar en één of twee orthopedagogen betrokken die een SKJ en/of NVO en/of BIG-registratie hebben.  

Naast de diagnostiek bieden onze behandelaren ook een aantal vormen van individuele behandeling aan jeugdigen en/of gezin. Ook hebben we een dagbehandeling en een aantal vormen van groepsbehandeling 

-       Individuele behandelgesprekken door middel van de Geef me de 5 methodiek
-       Oplossingsgerichte Therapie
-       Basis Cognitieve Gedrags Therapie gesprekken
-       Geweldloosverzet
-       Inzichtgevende therapie (psycho-educatie)
-       Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
-       Dagbehandeling Slimmerik! (Voor jongeren die volledig thuiszitten waarbij behandeling nodig is.)

Mochten er andere vormen van behandeling nodig zijn dan hebben we hiervoor een nauwe en prettige samenwerking met Netwerkpsychologen of andere (specialistische) GGZ-organisaties.

Wil je meer informatie over diagnostiek of behandeling?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen