Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden jeugdhulporganisatie Slimmerik B.V.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:
1.1. Slimmerik B.V.: Gevestigd te Leeuwarden, KvK nummer 87766922.
Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Slimmerik B.V. bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Slimmerik B.V. overeenkomsten sluit met Slimmerik B.V.
Partijen: Slimmerik B.V. en Opdrachtgever.
Overeenkomst: Overeenkomst tot dienstverlening door Slimmerik B.V. hierna te noemen "Slimmerik"  aan opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slimmerik en een Opdrachtgever waarop Slimmerik deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Slimmerik slechts bindend indien en voor zover Slimmerik zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen.
2.4. Door een afspraak te maken over een door Slimmerik te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
2.5. Indien Slimmerik schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
2.6. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Slimmerik aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de Opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Slimmerik geleverde diensten.
2.7. Onder Slimmerik wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Slimmerik de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, aanvaarden opdrachten
3.1. Alle door Slimmerik aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Slimmerik gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2 Slimmerik kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Slimmerik eerst dan tot stand nadat Slimmerik een opdracht schriftelijk per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Slimmerik, door derden namens Slimmerik of door onze vertegenwoordigers, binden Slimmerik slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
3.5. Slimmerik is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6. Slimmerik is bevoegd om -indien Slimmerik dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Slimmeirk hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4. Tarieven en bijkomende kosten
4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Slimmerik:

- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeen gekomene uit te voeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Slimmerik rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

4.2 Indien Slimmerik met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Slimmerik niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.3. Tarieven voor behandeling-begeleiding zijn exclusief eventuele reiskosten. Reistijd wordt op de factuur meegenomen.
4.4. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De verhoging van de tarieven vindt jaarlijks plaats op basis van het Consumenten Index Cijfer (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).
4.5. Over onze tarieven wordt geen BTW in rekening gebracht.

Artikel 5. Annuleren en vergoeding bij te late annulering
5.1. Annuleren, indien mogelijk uiterlijk 24 uur voor aanvang van de het afgesproken tijdstip. 5.2 Mocht Slimmerik onverhoopt verhinderd zijn, wordt er een nieuwe afspraak gepland zonder dat hiervoor een extra vergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 6. Verhindering - Overmacht
6.1.  Slimmerik is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Slimmerik kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Slimmerik, brand, overheidsmaatregelen, maatregelen van de gemeente en bedrijfsstoringen.
6.3. Slimmerik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 7. Verplichting - Uitvoering
7.1 Slimmerik belooft altijd ten hoogste een inspanningsverplichting. Alle door Slimmerik ingezette coaches, behandelaren en hulpverleners zullen naar eer en geweten en naar beste kunnen hun talenten, tijd en energie voor het welslagen van het behandel/begeleidingstraject inzetten. Slimmerik baseert zich hierbij op door de opdrachtgever verstrekte informatie en/of hulpmiddelen welke voor de uitvoering van het traject noodzakelijk en wenselijk worden geacht. Indien de opdrachtgever de benodigde informatie en/of hulpmiddelen niet tijdig en/of onvolledig verstrekt, kan Slimmerik de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Slimmerik heeft tevens als taak cliënt door middel van opdrachtgever competent te maken. Opdrachtgever blijft daarom te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor voortgang, effecten en resultaten van gevolgde trajecten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Behandeling/begeleiding heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen. De opdrachtgever is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn/haar gewijzigde gedrag. Slimmerik en/of de Slimmerik hulpverleners zijn nimmer verantwoordelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een behandel- en begeleidingssessie.  De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheids-toestand. Deelname aan behandeling/ begeleiding is een keuze gemaakt door Opdrachtgever en geschiedt voor eigen risico. Slimmerik is nimmer aansprakelijk voor materiële dan wel psychische schade, of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de Slimmerik geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
8.2. Indien Slimmerik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Slimmerik beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Slimmerik is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9. Reclames
9.1. Eventuele reclames worden door Slimmerik slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Slimmerik schriftelijk via het klachtenformulier van de website kenbaar zijn gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
9.2 De onder 9.1 vermelde reclames zullen volgens het klachtenprotocol door de klachtencommissie worden behandeld.
9.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
9.4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Slimmerik te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Slimmerik. Indien de reclame door Slimmerik gegrond bevonden wordt, is Slimmerik uitsluitend verplicht de door Slimmerik vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 10. Betaling / rente en kosten
10.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling à contant bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op bankrekeningnummer NL 12 INGB 0733 6780 25 op naam van Slimmerik B.V. te Leeuwarden, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Slimmerik te bepalen.
10.2. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Slimmerik bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
10.3. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Klachtencommissie/geschillen
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Slimmerik partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Slimmerik.
11.3. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zullen de geschillen, zowel van feitelijk als juridische aard, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van Slimmerik. Deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en/of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 12.Opzegtermijn
12.1. De Opdrachtgever mag de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand voor de eerste van de aankomende maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, onder vermelding van reden.
12.2 Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever kan Slimmerik niet instaan voor het welslagen van het behandel/begeleidingstraject.
12.3 Slimmerik mag de overeenkomst alleen dan tussentijds opzeggen als daartoe gewichtige redenen aan ten grondslag liggen, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
12.4 De overeenkomst van opdracht eindigt per direct indien er sprake is van:

-Overlijden cliënt

-Faillissement van Slimmerik of surseance van betaling aan Slimmerik is verleend

-Indien de gemeente beslist dat cliënt geen recht meer heeft op een persoonsgebonden budget

-indien de gemeente de betaling aan cliënt of aan Slimmerik heeft stopgezet.

Artikel 13. Intellectueel Eigendom
13.1. Opdrachtgever erkent dat de methodiek “Geef me de 5” volledig door Colette de Bruin is ontwikkeld. Opdrachtgever erkent dat hij/zij geen enkel recht kan ontlenen aan deze methode.
13.2. Het verstrekte begeleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de verstrekte materialen en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot “Geef me de 5”worden volledig aan ‘Geef me de 5’ voorbehouden.
13.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Geef me de 5’ is opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte begeleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
13.4. Opdrachtgever heeft niet het recht zelfstandig therapeuten, begeleiders, coaches of wie dan maar ook op te leiden middels de methodiek “Geef me de 5”.  Opleiden en/of het organiseren van trainingen kunnen uitsluitend worden gedaan door medewerkers van ‘Geef me de 5’, of de daartoe schriftelijk gemachtigde personen.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst rechtstreeks of via andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2. Slimmerik vraagt om een aantal persoonlijke gegevens, waaronder het BSN nummer. Een uniek persoonsgebonden (BSN) nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische en andere gegevens tussen zorgverlener en gemeente. En het beschermt beter tegen fraude. Slimmerik zal strikt vertrouwelijk omgaan met alle persoonlijke gegevens over de cliënt en diens familieleden, partner of huisgenoten conform de Wet op de Privacy.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
15.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
15.3. Indien Slimmerik in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Slimmerik het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.