Dagbehandeling Slimmerik!

De dagbehandeling van Slimmerik is er voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar die vanwege complexe problematiek vastgelopen zijn op diverse levensgebieden waardoor de ontwikkeling stagneert. Ze zijn hierbij vaak uitgevallen in het onderwijs.

Dat een jeugdige met autisme vastloopt op diverse levensgebieden en thuis komt te zitten kan diverse oorzaken hebben. Bij Slimmerik bieden wij in zulke situaties passende dagbehandeling voor de jeugdige waarbij het gezin en/of belangrijke anderen nauw betrokken worden. 

De dagbehandeling van Slimmerik is een intensief behandeltraject waarbij toegewerkt wordt naar een passend toekomstperspectief in samenwerking met het gehele (gezins)systeem.

- Aty Steenstra, regiebehandelaar/ orthopedagoog-generalist

Het doel is om multidisciplinair te kijken in samenwerking met cliënt, ouders en mogelijk ander nauw betrokkenen om voor de cliënt een passend perspectief te bieden, waarbij duidelijk is geworden welke talenten/ mogelijkheden de cliënt heeft en wat deze nodig heeft van zijn omgeving om zijn talenten en mogelijkheden te kunnen benutten in het maatschappelijk verkeer en/ of vorm van onderwijs.

Voordat we de cliënt welkom heten op de dagbehandeling vindt er een voortraject plaats, welke bestaat uit de volgende onderdelen: een intakegesprek met de cliënt/ouders en nauw betrokkenen, dossieranalyse en een stuk diagnostiek in de vorm van het invullen van enkele vragenlijsten. Dit heeft ten doel om helder te krijgen welke vorm van behandeling(en) voor het kind of jongere het meest passend is. Op basis van het voortraject wordt een integratief beeld (talenten en mogelijkheden van de cliënt/ gezinssysteem en diens ontwikkelpunten) geschreven en zullen behandeldoelen op maat worden opgesteld.

De dagbehandeling bestaat uit verschillende fasen:

 • De startfase: De jeugdige komt gedurende deze 6 weken naar de dagbehandeling en in deze periode worden de behandeldoelen en het behandelplan met een passend toekomstperspectief definitief gemaakt en besproken met alle betrokkenen. Deze fase is vooral een periode dat de cliënt rustig kan opbouwen/ wennen. De duur van deze fase is 6 weken.
   
 • De veranderfase: In deze fase wordt er intensief aan de behandeldoelen gewerkt op onze dagbehandeling door middel van individuele- en groepstherapiën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelinterventies. De duur van deze fase is op maat. Tijdens deze fase vindt er regelmatig een tussentijdse evaluatie plaats en waar nodig worden de behandeldoelen en/of het behandelplan bijgesteld.
   
 • De afbouwfase: Er worden wederom diverse vragenlijsten ingevuld met als doel te bekijken in hoeverre de behandeling effectief is geweest. In deze fase worden de behandeldoelen geëvalueerd en besproken met alle betrokkenen. Er wordt vervolgens gekeken of het gezin/ de jeugdige zonder hulpverlening of minder intensieve hulpverlening verder kan. De duur van deze fase is op maat.

In alle fasen kan er indien nodig (aanvullende) handelingsgerichte of classificerende diagnostiek worden gedaan.

Wij werken met diverse basis- en middelbare scholen, samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren in de omgeving samen om passende dagbehandeling te bieden met een duidelijk toekomstperspectief, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise.

Een traject is altijd op maat en de intensiteit is afhankelijk van de hulpvragen en het behandelplan met doelen. Het kind komt meerdere dagdelen per week bij ons op de dagbehandeling.

De behandeling wordt geboden door groepsbehandelaren die deskundig zijn op het gebied van autisme en bijkomende problematiek, een ervaringsdeskundige, orthopedagogen en regiebehandelaar. Naast ons eigen team zetten we tijdens het traject regelmatig externe deskundigen in zoals PMT'ers, een diëtist, fysiotherapeut en ergotherapeut. Tijdens het dagprogramma wordt er behandeling geboden om het kind specifieke vaardigheden aan te leren. De behandeling wordt geboden in kleine groepen in een prikkelarme ruimte voor jeugdigen van zowel het basis- als middelbaar onderwijs vanaf 10 jaar. 

Daarnaast denken wij graag mee hoe onderwijs wel passend gemaakt kan worden voor het kind op de school van inschrijving of welke andere school / dagbesteding beter passend zou kunnen zijn als vervolg op de dagbehandeling.

In dit behandeltraject kunnen we ook andere hulpvormen uit ons aanbod inzetten als dit nodig is. Meestal is dit traject in combinatie met (intensieve) gezinsbehandeling. De kracht van dit behandeltraject ligt in het werken met het gehele gezin/ netwerk om vanuit daar toe te werken naar een (nieuw) toekomstperspectief.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

 • Dagbehandeling specifiek op maat voor kinderen en jongeren met autisme en bijkomende problematiek
 • De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen in een prikkelarme omgeving
 • Er zijn een vaste regiebehandelaar en orthopedagogen nauw betrokken bij deze trajecten 
 • Een combinatie van individuele- en groepsbehandeling gedurende meerdere dagdelen op onze locatie
 • Diverse bewezen effectieve behandelinterventies die op maat worden ingezet
 • Diverse onderdelen van diagnostiek vinden geïntegreerd plaats bij deze trajecten
 • Alles op één locatie en in één behandeltraject met een vast team van Slimmerik

Veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen (educatieve) dagopvang en dagbehandeling?

  Er zijn in Friesland veel organisaties die dagopvang bieden en maar enkele organisaties die dagbehandeling bieden.

  Dagbehandeling
  Bij onze dagbehandeling ligt de prioriteit bij de behandeling. Dit betekent dat we door middel van effectieve behandelinterventies ons richten op het oplossen dan wel verminderen van de aanwezige problematiek zodat een stabiele situatie ontstaat. We kijken daarbij vooral ook naar de talenten en mogelijkheden van de client en werken daarbij altijd systemisch. Binnen onze dagbehandeling zijn we gespecialiseerd in autisme en bijkomende problematiek.

  Diagnostiek is een vast onderdeel van de behandeling met als doel om op maat aan gestelde doelen te kunnen werken. 

  Er wordt deze dagdelen een combinatie van individuele- en groepstherapie geboden op onze locatie door vakbekwame en geregistreerde groepsbehandelaren, orthopedagogen en regiebehandelaar. Bij deze intensieve trajecten vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats om de voortgang goed met elkaar te bewaken. De focus ligt bij onze dagbehandeling op de behandeling en niet op educatie/onderwijs. Wel kan educatie een klein onderdeel zijn van een dagprogramma omdat de jeugdige hierin dingen te leren heeft. We werken bij onze behandeling wel mede richting passende dagbesteding/ onderwijs.

  De dagbehandeling is er op gericht om binnen een afgebakende tijd de behandeldoelen te behalen zodat de jeugdige en het gezin zelf verder kunnen. Wij bieden dus geen 'opvang' voor hele lange periodes. Wij werken intensief naar een passend toekomstperspectief!

  Dagopvang:
  Bij een dagopvang is er geen betrokkenheid van een regiebehandelaar en ook lang niet altijd van een orthopedagoog. Bij een dagopvang worden er vormen van begeleiding geboden en geen behandeling. Vaak zijn dit opvangplekken waar de focus ligt op educatie programma's in combinatie met dagbestedingsactiviteiten.
  Bij deze plekken kunnen kinderen vaak langdurig terecht en vindt er vaak geen diagnostiek plaats. Dit zijn minder intensieve trajecten die passend zijn voor jeugdigen die geen (intensieve) behandeling nodig hebben en wel een vorm van dagopvang nodig hebben om in de structuur te blijven en begeleiding te ontvangen.

 • Hoelang duurt een dagbehandelingstraject?

  Onze dagbehandeling wordt ingezet voor een afgebakende tijd en dit is altijd maatwerk. Gemiddeld genomen duren onze trajecten 30 weken.

  Indien nodig kan er nog wel ambulante vervolghulp ingezet worden als de jeugdige zijn/haar dagbehandelingstraject is afgerond.

 • Mijn kind zit thuis van school, maar heeft geen behandeling nodig. Kan hij ook naar jullie dagbehandeling toe?

  Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wij bieden alleen dagbehandeling voor kinderen en jongeren die een intensieve vorm van behandeling nodig hebben.

  Er zijn diverse andere organisaties die een vorm van (educatieve) dagopvang bieden. Wij verwijzen je daarvoor graag door naar één van deze organisaties. Neem gerust contact met ons op zodat wij mee kunnen denken. 

 • Wat als mijn kind nog niet naar de dagbehandeling wil?

  Het kan voorkomen dat een jeugdige er nog niet aan toe is om bij ons op locatie te komen. Dit kan bijvoorbeeld komen door angst, weerstand en/of geen motiviatie. 
  In dat geval kunnen we eerst een ambulant traject inzetten. Er komt dan eerst een ambulant hulpverlener van ons bij jullie thuis om in kleine stappen contact te maken met de jeugdige en vervolgens de jeugdige langzaam proberen toe te bewegen richting onze dagbehandeling.

   

Wil je meer informatie over onze dagbehandeling Slimmerik!?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen